Tiffany Köberich

Schaubühne

Dantons Tod by Georg Büchner, Direction: Peter Kleinert (2016)
The Good Person of Szechwan by Bertolt Brecht, Direction: Peter Kleinert (2017)